Cantlay Food Distribution Center

(English) The Cantlay Food Distribution Center provides food and other necessities to individuals and families. It is open three days a week, Tuesday, Wednesday and Thursday with special food distribution schedule at Thanksgiving, Christmas and Easter.

(Spanish) El Centro de Distribución de Comida Cantlay proporciona alimentos y otras necesidades a personas individuales y familias. Está abierto tres días a la semana, Martes, Miércoles y Jueves con calendario especial de distribución de alimentos, los días de Acción de Gracias, Navidad y Pascua.

(Vietnamese) Trung tâm phân phối thực phẩm Cantlay cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm khác cho cá nhân và gia đình. Nó được mở ba ngày một tuần, thứ ba, thứ tư và thứ năm với đặc sản phân phối lịch trình tại Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và phục sinh.

VISIT CANTLAY

Contact

Doris Cantlay Food Distribution Center is located at
2020 W. Chestnut Ave. Santa Ana, CA 92703 

Michael Tijerino | Program Director
Tel: (714) 347-9694

Email Michael