Cantlay Food Distribution Center

(English)The Cantlay Food Distribution Center provides food to individuals and families and other necessities such as diapers for children ages (0-5). Our distribution schedule is as follows:

Food Distribution Hours: Tues, Wed, & Thurs @ 7:30 AM – 12:00 PM

Children’s Diaper Distribution Hours: Tues, Wed, & Thurs @ 1:00 PM – 3:00 PM

We also observe a special food distribution schedule during Thanksgiving, Christmas, and Easter.

(Spanish)  El Centro de Distribución de Comida Cantlay proporciona alimentos y otras necesidades a personas individuales y familias. Está abierto tres días a la semana, con calendario especial de distribución de alimentos, los días de Acción de Gracias, Navidad y Pascua.

Horario Distribución de Comida: Martes, Miércoles y Jueves | 7:30 AM – 12:00 PM

Horario Distribución de Pañales: Martes, Miércoles y Jueves | 1:00 PM – 3:00 PM

(Vietnamese)  Trung tâm phân phối thực phẩm Cantlay cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm khác cho cá nhân và gia đình. Nó được mở ba ngày một tuần, thứ ba, thứ tư và thứ năm với đặc sản phân phối lịch trình tại Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và phục sinh.

Contact

Doris Cantlay Food Distribution Center is located at:
2020 W Chestnut Ave Santa Ana, CA 92703

Michael Tijerino
Michael TijerinoDirector
Tad Smith
Tad SmithProgram Assistant
Anthony Plaza
Anthony PlazaClient Services Representative/Driver
David Torres-Noriega
David Torres-NoriegaClient Services Representative
David Tran
David TranClient Services Representative
Jeff Gibson
Jeff GibsonClient Services Representative